X

מגזין פוליסה 15.11.2021

קריסת בניין המגורים בחולון, שהותירה מצד אחד עשרות מבוטחים ללא קורת גג ומצד שני ללא תגמולי ביטוח, ממשיכה לרכז סביבה עניין רב.
מצד אחד – הציבור הופתע לגלות כי קריסה מעין זו אינה מכוסה בפוליסה התקנית, ומנגד – בחברות הביטוח מתריעים כי אם יוכנס סיכון "בלאי" לפוליסות – חברות הביטוח עשויות
לצמצם את פעילותן בתחום, בעיקר בקרב בניינים ישנים.
אולם כעת נידון בקרב מספר חברות ביטוח פתרון שעשוי לאפשר לחברות הביטוח לכלול במסגרת ביטוח הדירה גם סיכון של קריסה.
מדובר בפתרון שיזם השמאי תום זגול, אשר הציג את הנושא גם למבטחי משנה, וכן בפני הפיקוח על הביטוח.
על פי המודל המוצע, חברות הביטוח ייצרו מוצר ביטוחי שיכסה גם מקרי קריסה עקב התיישנות / בלאי, והוא יימכר לאחר שהבניין יעבור בדיקת
סקר על ידי שמאי שיאמוד את הסיכון לקריסה.
זגול מסביר, בשיחה עם פוליסה, כי הדבר יאפשר ראשונה יצירה ושיווק של כיסוי לקריסה – שנכון להיום כלל לא קיים.
אם יתברר, לאחר ביצוע הסקר, שהסיכון לקריסה נמוך – הפרמיה תהיה נמוכה מאוד.
ככל והסיכון יעלה – הפרמיה תעלה וייווצר לבעלי הדירות תמריץ לתקן את הבניין. גם אם
יתברר שהבניין מסוכן עד לכדי מצב שחברת הביטוח לא מוכנה לבטחו – הדיירים יקבלו התראה
על כך מספיק זמן לפני הקריסה, ולא כפי שאירע בחולון, באירוע בו הבניין קרס יום לאחר שפונה.
במקרה כזה, יוזמן סקר על ידי מהנדס, שייתן תמונת מצב מדויקת לבניין. "גם אם יתברר שהבניין מסוכן וחברת הביטוח לא
מוכנה לבטח אותו, עדיין מצבם של בעלי הדירות יהיה טוב יותר מאשר המצב כיום, כיוון שהם לפחות יידעו מראש מה מצב הבניין" – כך זגול.
בעקבות ביצוע סקר תיווצר תמונת מצב שתשמש את בעלי הדירות, הדיירים, המבטחים והרשויות. מי שעוד עשוי להרוויח מביצוע סקר
שמאים לבניינים ישנים הם הבנקים, שכיום מעניקים משכנתאות בלי לדעת את הסיכון לקריסת הבניין.
זגול הוסיף כי מספר חברות ביטוח הודיעו כי הן יסכימו לשווק כיסוי כזה במקרה ויימצא מבטח משנה.
עוד הוא מסר כי אחד ממבטחי המשנה הגדולים בעולם בוחן בימים אלה את המודל המוצע.
המודל אף הוצג, כאמור, בפני אנשי רשות שוק ההון, שהודיעו אף הם כי יבחנו אותו.
עם זאת, המודל הקיים רחוק מלהיות מושלם. בין השאלות הפתוחות – מי יממן את הסקר – אומנם מדובר בעלויות נמוכות,
אך האם הסקר ימומן על ידי חברת הביטוח או המבוטחים? האם הסקר או הביטוח ייעשו ברמת הבניין כולו או לכל דירה בנפרד?
"לא נוכל לתת לאבק הבניין הקורס לשקוע ולקולות הקריסה להישכח מבלי לנצל את המקרה המצער הזה לשמש עבורנו נורת
אזהרה בוהקת המחייבת אותנו לפעול. אנו רואים בפתרון שהצענו כהזדמנות שנפלה בחלקנו, להוביל חדשנות ושינוי לשוק ותיק ומורכב,
פתרון שבוודאי יקל מאד על חייהם של דיירים רבים בבניינים ישנים" – סיכם זגול.

""
( )

מגזין פוליסה 15.11.2021

קריסת בניין המגורים בחולון, שהותירה מצד אחד עשרות מבוטחים ללא קורת גג ומצד שני ללא תגמולי ביטוח, ממשיכה לרכז סביבה עניין רב.
מצד אחד – הציבור הופתע לגלות כי קריסה מעין זו אינה מכוסה בפוליסה התקנית, ומנגד – בחברות הביטוח מתריעים כי אם יוכנס סיכון "בלאי" לפוליסות – חברות הביטוח עשויות
לצמצם את פעילותן בתחום, בעיקר בקרב בניינים ישנים.
אולם כעת נידון בקרב מספר חברות ביטוח פתרון שעשוי לאפשר לחברות הביטוח לכלול במסגרת ביטוח הדירה גם סיכון של קריסה.
מדובר בפתרון שיזם השמאי תום זגול, אשר הציג את הנושא גם למבטחי משנה, וכן בפני הפיקוח על הביטוח.
על פי המודל המוצע, חברות הביטוח ייצרו מוצר ביטוחי שיכסה גם מקרי קריסה עקב התיישנות / בלאי, והוא יימכר לאחר שהבניין יעבור בדיקת
סקר על ידי שמאי שיאמוד את הסיכון לקריסה.
זגול מסביר, בשיחה עם פוליסה, כי הדבר יאפשר ראשונה יצירה ושיווק של כיסוי לקריסה – שנכון להיום כלל לא קיים.
אם יתברר, לאחר ביצוע הסקר, שהסיכון לקריסה נמוך – הפרמיה תהיה נמוכה מאוד.
ככל והסיכון יעלה – הפרמיה תעלה וייווצר לבעלי הדירות תמריץ לתקן את הבניין. גם אם
יתברר שהבניין מסוכן עד לכדי מצב שחברת הביטוח לא מוכנה לבטחו – הדיירים יקבלו התראה
על כך מספיק זמן לפני הקריסה, ולא כפי שאירע בחולון, באירוע בו הבניין קרס יום לאחר שפונה.
במקרה כזה, יוזמן סקר על ידי מהנדס, שייתן תמונת מצב מדויקת לבניין. "גם אם יתברר שהבניין מסוכן וחברת הביטוח לא
מוכנה לבטח אותו, עדיין מצבם של בעלי הדירות יהיה טוב יותר מאשר המצב כיום, כיוון שהם לפחות יידעו מראש מה מצב הבניין" – כך זגול.
בעקבות ביצוע סקר תיווצר תמונת מצב שתשמש את בעלי הדירות, הדיירים, המבטחים והרשויות. מי שעוד עשוי להרוויח מביצוע סקר
שמאים לבניינים ישנים הם הבנקים, שכיום מעניקים משכנתאות בלי לדעת את הסיכון לקריסת הבניין.
זגול הוסיף כי מספר חברות ביטוח הודיעו כי הן יסכימו לשווק כיסוי כזה במקרה ויימצא מבטח משנה.
עוד הוא מסר כי אחד ממבטחי המשנה הגדולים בעולם בוחן בימים אלה את המודל המוצע.
המודל אף הוצג, כאמור, בפני אנשי רשות שוק ההון, שהודיעו אף הם כי יבחנו אותו.
עם זאת, המודל הקיים רחוק מלהיות מושלם. בין השאלות הפתוחות – מי יממן את הסקר – אומנם מדובר בעלויות נמוכות,
אך האם הסקר ימומן על ידי חברת הביטוח או המבוטחים? האם הסקר או הביטוח ייעשו ברמת הבניין כולו או לכל דירה בנפרד?
"לא נוכל לתת לאבק הבניין הקורס לשקוע ולקולות הקריסה להישכח מבלי לנצל את המקרה המצער הזה לשמש עבורנו נורת
אזהרה בוהקת המחייבת אותנו לפעול. אנו רואים בפתרון שהצענו כהזדמנות שנפלה בחלקנו, להוביל חדשנות ושינוי לשוק ותיק ומורכב,
פתרון שבוודאי יקל מאד על חייהם של דיירים רבים בבניינים ישנים" – סיכם זגול.

דילוג לתוכן