X

סקר סיכונים ומידע חיתומי לעסקים

Zagul מבצעת סקרי סיכונים המתעדים את המצב הקיים בבית העסק וסביבתו ובוחנים את חשיפת בית העסק לסכנות קיימות / עתידיות.
סכנות למבנה, לתכולתו, לציוד הנייח והנייד ולמלאים נבחנות על ידי צוות הסוקרים המנוסה ובסופו של יום ניתנת תמונה מלאה של הסיכונים באתר.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )

סקר סיכונים ומידע חיתומי לעסקים

Zagul מבצעת סקרי סיכונים המתעדים את המצב הקיים בבית העסק וסביבתו ובוחנים את חשיפת בית העסק לסכנות קיימות / עתידיות.
סכנות למבנה, לתכולתו, לציוד הנייח והנייד ולמלאים נבחנות על ידי צוות הסוקרים המנוסה ובסופו של יום ניתנת תמונה מלאה של הסיכונים באתר.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )
דילוג לתוכן