X

סקרי "מצב קיים" לעבודות קבלניות

Zagul מבצעת סקרי "מצב קיים" לעבודות קבלניות.

 

צוות סוקרי Zagul מגיע לאתר ומבצע סקר מצב של כלל המבנים הסמוכים, והמערכות המצויות בצמידות.
הסוקרים מוודאים יציבות מבנים, תקינות תשתיות ומספקים תמונת "מצב קיים" לפני תחילת הפרויקט, למקרה של תביעות וטענות, העלולות להגיע מצד שלישי, כי נגרם להם נזק על ידי החברה הקבלנית.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )

סקרי "מצב קיים" לעבודות קבלניות

Zagul מבצעת סקרי "מצב קיים" לעבודות קבלניות.

 

צוות סוקרי Zagul מגיע לאתר ומבצע סקר מצב של כלל המבנים הסמוכים, והמערכות המצויות בצמידות.
הסוקרים מוודאים יציבות מבנים, תקינות תשתיות ומספקים תמונת "מצב קיים" לפני תחילת הפרויקט, למקרה של תביעות וטענות, העלולות להגיע מצד שלישי, כי נגרם להם נזק על ידי החברה הקבלנית.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )
דילוג לתוכן