X

חבויות

Zagul מבצעת הערכות שווי נזקים לצד שלישי אשר נטען כי נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטחים, תוך כדי בדיקת אחריות המבוטחים לאירוע, אם זו קיימת.
ביטוחי חבויות מושתתים על דיני המדינה, ומחייבים הבנה מעמיקה, ניסיון ובקיאות בפרטים מעבר לעבודה השמאית גרידא.

 

לטובת העניין, במשרדנו צוות שמאים ועורכי דין, דבר ייחודי לתחום, ונותן מענה מלא בעת טיפול באירוע חבויות וכולל בדיקה מלאה של מערך היחסים החוזיים בין הצדדים.

 

חברתנו מבצעת הערכות מסוג זה לחברות ועסקים שונים במגוון תחומים: אחריות מקצועית, אחריות המוצר, Recall, עבודות קבלניות, תחומי אש ושריפה, מים והצפות, נזקי טבע, אובדני רווחים, קלקול סחורה, זיהום סביבתי, ציוד אלקטרוני וסייבר.

חבויות

Zagul מבצעת הערכות שווי נזקים לצד שלישי אשר נטען כי נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטחים, תוך כדי בדיקת אחריות המבוטחים לאירוע, אם זו קיימת.
ביטוחי חבויות מושתתים על דיני המדינה, ומחייבים הבנה מעמיקה, ניסיון ובקיאות בפרטים מעבר לעבודה השמאית גרידא.

 

לטובת העניין, במשרדנו צוות שמאים ועורכי דין, דבר ייחודי לתחום, ונותן מענה מלא בעת טיפול באירוע חבויות וכולל בדיקה מלאה של מערך היחסים החוזיים בין הצדדים.

 

חברתנו מבצעת הערכות מסוג זה לחברות ועסקים שונים במגוון תחומים: אחריות מקצועית, אחריות המוצר, Recall, עבודות קבלניות, תחומי אש ושריפה, מים והצפות, נזקי טבע, אובדני רווחים, קלקול סחורה, זיהום סביבתי, ציוד אלקטרוני וסייבר.

"Excellence isn't a one-week or one-year ideal. It's a constant."
( Michael Jordan )
דילוג לתוכן