X

מדיניות רגולציה ופרטיות

מבוא

תום זגול בע"מ, (להלן: "החברה") הינה הבעלים ומפעילת אתר www.zagul.co.il (להלן:  "האתר").

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי תקנון זה (להלן: תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי תקנון השימוש. כל עדכון כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר; במקרה של עדכון מהותי תינתן על כך הודעה באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.
תקנון השימוש חל על השימוש באתר בכל אמצעי טכנולוגי כגון מחשב ו/או טלפון נייד ו/או כל מכשיר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר (להלן: המכשיר).

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

אי מתן ייעוץ משפטי

האתר ותכניו, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ משפטי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת משפטית, או תחליף להתייעצות עם עו"ד.

השימוש באתר

החברה שומרת את הזכות שלא לאשר ו/או להגביל את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש ו/או בשל כל סיבה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.
הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה של משתמש סביר לשימוש אישי) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.
למרות שהחברה עושה מאמצים סבירים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע, ויתכן ותכנים מסוימים באתר אינם שלמים ו/או מדויקים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתכנים מסוימים באתר. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ו/או שהתבססה על המידע שהוצג באתר. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל ו/או אי דיוק בתוכנו של האתר.
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג ומועמד לרשותך כמות שהוא  ("AS-IS").  שימושך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לשימוש כלשהו שייעשה באתר לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ו/או שימוש בו ו/או בתוכנו ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר שיגרמו מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המכשיר שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים ו/או תוכנות עוינות, תולעים, יישומים מזיקים וכו' העלולים להרוס או לשבש את פעולת המכשיר כתוצאה משימוש באתר.

באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. הקישורים כאמור מוצעים לנוחות בלבד והחברה אינה מביעה כל דעה באשר לתוכנם של דפי אינטרנט שלישיים כלשהם כאמור. התחברותך לדפי אינטרנט כאמור היא על אחריותך הבלעדית ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם לרבות ביחס למידע מטעמו של צד שלישי כלשהו ולשימוש בו.

כפיפות למדיניות הפרטיות של האתר

ההגנה על פרטיותם של המשתמשים באתר חשובה ביותר לחברה. מדינית הפרטיות של החברה, כפי שיכולה להתעדכן מעת לעת, מפורטת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני (רשומות או לא רשומות) מכל סוג, לרבות זכויות יוצרים באתר, עיצובו הגראפי, תכניו וכדומה.
ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות ובהתאם להוראות הדין. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בין היתר בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות אחרים.
סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר.

שונות

הדין המהותי שיחול בכל הקשור לשימוש באתר, לרבות תנאי תקנון שימוש זה, הינו הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתקנון שימוש זה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו, ישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון שימוש זה, ולמניעת ספק, מובהר כי שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון שימוש זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו במלואם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאתר ולעניינים המוסדרים בתקנון שימוש זה.

מדיניות פרטיות

מטרת המדיניות להסביר ולסקור מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

מדיניות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר כל ההגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתקנון השימוש של האתר, אלא אם הוגדרו במפורש במסגרת מדיניות זו.

איסוף וקבלת מידע

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

השימוש באתר אינו מחייב הרשמה או מסירת כל מידע אישי או פרטי. אולם, ניתן להכניס פרטים אישיים לצורף הצטרפות לרשימת דיוור החברה. מדובר במידע שאתה מוסר ביודעין ובאופן עצמאי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי").

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
חלק מהמידע הנאסף במהלך שימושך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר במהותו. בין היתר על השירותים בהם אתה משתמש באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם, למשל מידע או תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP), יומני שרתי רשת (Web Servers log), מערכת ההפעלה וכו'.

מאגר המידע

המידע האישי שתמסור יישמר במאגר מידע כדין רכושה של החברה ובאחריותה. אינך חייב על פי החוק למסור מידע כלשהו.

שימוש במידע

במידע האישי שתמסור ובפרטים שהחברה תאסוף כאמור במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר למשתמשים להשתמש ב
 • אתר ובתכנים השונים בו;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • במידת הצורך, ליצירת קשר איתך.
 • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
 • כדי לעמוד בדרישות כל דין, וכדי לסייע לרשויות המוסמכות או כל גורם אחר, כאשר החברה מאמינה בתום לב כי היא נדרשת לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתקנון השימוש באתר.

שיתוף והעברת מידע לצד שלישי

תום זגול לא תעביר ו/או תשתף לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע כזה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע כאמור לצד שלישי ו/או במקרה בו קיימת חובה חוקית למסור את המידע כאמור;
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי תקנון השימוש באתר או לחבל בכל דרך שהיא באתר ו/או בתכניו ו/או בשימוש הרגיל באתר;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע, לצורכי הצגת מודעות ממוקדות / פרסומות מותאמות אישית המתבססות על ניתוח של הרגלי הגלישה שלך ועוד, וזאת בין אם דרך האתר או דרך אתרי אינטרנט חיצוניים או בכל דרך אחרת. יכול ומידע כאמור יימסר לצדדים שלישים לצרכים הנ"ל ובפרט לצורך הצגת מודעות ממוקדות / פרסומות מותאמות אישית. כאמור מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו כולל פרטים אישים שנמסרו על ידך.
"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשמש אותך. קבצי ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת ,Cookiesאם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. אולם, עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש או שלא תוכל להשתמש באופן מלא בחלק מדפי האתר ו/או בחלק מהתכנים באתר.
פרטים נוספים על קבצי Cookies ניתן למצוא באתר: www.allaboutcookies.org
בנוסף לכך, החברה עשויה לעשות שימוש באתר ב"פיקסלים" (Pixels), "אותות רשת" Web beacons) ומערכות / טכנולוגיות נוספות של צדדים שלישים אשר אוספות מידע ומנתרות את השימוש באתר / דפוסי הפעילות באתר. ראו לדוגמה פירוט ביחס לחלק מהטכנולוגיות האלו:

יומני שרתי רשת/כתובות פרוטוקול אינטרנט – כתובת פרוטוקול אינטרנט היא מספר המוקצה למחשב שלך כל אימת שאתה מתחבר לרשת האינטרנט. כל מערך זיהוי המחשבים ברשת האינטרנט מנוהל על בסיס כתובות פרוטוקול אינטרנט, המאפשרות למחשבים ושרתים לזהות אלה את אלה ולתקשר ביניהם. החברה אוספת כתובות פרוטוקול אינטרנט כדי לנהל את מערכת עיבוד הנתונים שלה וכדי להעביר מידע נצבר לארגונים קשורים, שותפים עסקיים ו/או לספקים על מנת לבצע ניתוח אתרים כמו גם סקירות אודות ביצועיהם של אתרי אינטרנט שונים.
אותות רשת, עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות אינן מעניקות באופן אוטומטי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי. טכנולוגיות מעקב אוטומטיות יוכלו לשמש אותנו, למשל, לאיסוף מידע נוסף בדבר השימוש אותו אתה עושה באתרי אינטרנט מסוימים ו/או בהודעות דואר אלקטרוניות אינטראקטיביות, במטרה לשפר את התועלת שאלה מביאים לך, רק אם אתה תמציא מרצונך החופשי ובהסכמתך מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי.

ניתוח ומעקב סטטיסטי אחר ביצועים – (Google Analytics) –  החברה תהיה רשאית לעשות שימוש באתר בפונקצית "ניתוח גוגל"- שירות ניתוח ומעקב סטטיסטי מקוון המוצע על ידי חברת גוגל האמריקאית ("גוגל"). גוגל עושה שימוש ב'עוגיות' המהוות קבצי טקסט המושתלים במחשב שלך כדי לסייע לנתח באיזה אופן המשתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט מסוים. המידע המיוצר על ידי 'עוגיה' זו בדבר הרגלי הגלישה שלך באתר מסוים (לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך) ישודר לגוגל וישמר על ידה על גבי שרתים. גוגל תעשה שימוש במידע זה כדי להעריך, כאמור, את מאפייני השימוש שלך באתר האינטרנט, לבצע דוחות אודות פעילות ברשת האינטרנט עבור מפעילי אתרים וכדי לספק מגוון שירותים הנוגעים לפעילות ברשת ולמאפייני השימוש בה. בנוסף לאמור לעיל, גוגל תהיה רשאית להעביר מידע זה הנאסף על ידה לצדדים שלישיים אם תידרש לעשות כן על פי חוק, או כאשר צד שלישי כלשהו יעבד את המידע מטעמה של גוגל. גוגל לא תקשר בין כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך לבין כל מידע אחר שיוחזק על ידה. אתה תוכל לסרב לאפשר לעוגיות אלה למלא את תפקידיהן על ידי הגדרה מתאימה של הדפדפן שלך, ועם זאת, כפי שצוין לעיל, יתכן כי אם תבחר לעשות כן תיפגע יכולתך לעשות שימוש מלא באתר אינטרנט זה. על ידי שימושך באתר האינטרנט אתה נותן את הסכמתך לתהליך עיבוד המידע אודותיך בגוגל באופן ולמטרות שצוינו לעיל.

מידע שאתה משתף באתרי צד ג' או באמצעות שירותי מדיה חברתית
אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית שבהם תוכל לפרסם תגובות, סיפורים, ביקורות או מידע אחר שאינו בשליטת החברה. השימוש שלך באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה עשוי לגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על ידי אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה. תום זגול אינה אחראית לאבטחתם או לפרטיותם של כל מידע שנאסף על ידי אתרים אחרים או שירותים אחרים. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים נשלט על ידי נוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות והגדרות הפרטיות באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין את המידע העשוי לאסוף, לשמש ולהיות משותף על ידי אותם אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית.

אבטחת מידע

תום זגול רואה באבטחת המידע ובהגנה מפני תקיפות סייבר נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיעה בו משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים כאחד, תוך שימוש בשיטות הגנה מהמתקדמות בעולם. כל זאת על מנת לשמור על פרטיות וסודיות המידע של לקוחותינו.
כחלק ממחויבות זו, אנו אחראים על ביצוע מבדקי חסינות וסקרי אבטחת מידע על המערכות בשימושינו בכל עת וזאת במטרה להגן על מערך הדיגיטל בחברתינו ועל מנת למזער את סיכוני אבטחת המידע למינימום האפשרי.
תום זגול מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בין היתר מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, תום זגול לא מתחייבת שהאתר ו/או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בשימושך באתר הנך מבין ומסכים להגבלות אלה.
בכלל כך, הנך מבין ומסכים כי, באחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית והימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק) קיים סיכון לכך כי המידע והנתונים יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

אחסון ושמירת הנתונים

הנתונים האישיים שלך מאוחסנים בשרתי החברה. החברה שומרת את הנתונים למשך מערכת היחסים עם החברה ובאופן אחר כנדרש על פי החוק.

שינויים במדיניות הפרטיות

תום זגול תהיה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהי המדיניות העדכנית.

הזכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו/שלה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו/שלה ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שונות

למניעת ספק יובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.
בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות זו יש לפנות דוא"ל [email protected]

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )

מדיניות רגולציה ופרטיות

מבוא

תום זגול בע"מ, (להלן: "החברה") הינה הבעלים ומפעילת אתר www.zagul.co.il (להלן:  "האתר").

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי תקנון זה (להלן: תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי תקנון השימוש. כל עדכון כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר; במקרה של עדכון מהותי תינתן על כך הודעה באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.
תקנון השימוש חל על השימוש באתר בכל אמצעי טכנולוגי כגון מחשב ו/או טלפון נייד ו/או כל מכשיר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר (להלן: המכשיר).

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

אי מתן ייעוץ משפטי

האתר ותכניו, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ משפטי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת משפטית, או תחליף להתייעצות עם עו"ד.

השימוש באתר

החברה שומרת את הזכות שלא לאשר ו/או להגביל את הגישה ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש ו/או בשל כל סיבה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.
הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה של משתמש סביר לשימוש אישי) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.
למרות שהחברה עושה מאמצים סבירים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע, ויתכן ותכנים מסוימים באתר אינם שלמים ו/או מדויקים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתכנים מסוימים באתר. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ו/או שהתבססה על המידע שהוצג באתר. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל ו/או אי דיוק בתוכנו של האתר.
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצג ומועמד לרשותך כמות שהוא  ("AS-IS").  שימושך באתר הנו על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לשימוש כלשהו שייעשה באתר לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ו/או שימוש בו ו/או בתוכנו ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר שיגרמו מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המכשיר שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים ו/או תוכנות עוינות, תולעים, יישומים מזיקים וכו' העלולים להרוס או לשבש את פעולת המכשיר כתוצאה משימוש באתר.

באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. הקישורים כאמור מוצעים לנוחות בלבד והחברה אינה מביעה כל דעה באשר לתוכנם של דפי אינטרנט שלישיים כלשהם כאמור. התחברותך לדפי אינטרנט כאמור היא על אחריותך הבלעדית ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם לרבות ביחס למידע מטעמו של צד שלישי כלשהו ולשימוש בו.

כפיפות למדיניות הפרטיות של האתר

ההגנה על פרטיותם של המשתמשים באתר חשובה ביותר לחברה. מדינית הפרטיות של החברה, כפי שיכולה להתעדכן מעת לעת, מפורטת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני (רשומות או לא רשומות) מכל סוג, לרבות זכויות יוצרים באתר, עיצובו הגראפי, תכניו וכדומה.
ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות ובהתאם להוראות הדין. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בין היתר בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות אחרים.
סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר.

שונות

הדין המהותי שיחול בכל הקשור לשימוש באתר, לרבות תנאי תקנון שימוש זה, הינו הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתקנון שימוש זה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו, ישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון שימוש זה, ולמניעת ספק, מובהר כי שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון שימוש זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו במלואם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאתר ולעניינים המוסדרים בתקנון שימוש זה.

מדיניות פרטיות

מטרת המדיניות להסביר ולסקור מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

מדיניות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר כל ההגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתקנון השימוש של האתר, אלא אם הוגדרו במפורש במסגרת מדיניות זו.

איסוף וקבלת מידע

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

השימוש באתר אינו מחייב הרשמה או מסירת כל מידע אישי או פרטי. אולם, ניתן להכניס פרטים אישיים לצורף הצטרפות לרשימת דיוור החברה. מדובר במידע שאתה מוסר ביודעין ובאופן עצמאי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי").

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
חלק מהמידע הנאסף במהלך שימושך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר במהותו. בין היתר על השירותים בהם אתה משתמש באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם, למשל מידע או תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP), יומני שרתי רשת (Web Servers log), מערכת ההפעלה וכו'.

מאגר המידע

המידע האישי שתמסור יישמר במאגר מידע כדין רכושה של החברה ובאחריותה. אינך חייב על פי החוק למסור מידע כלשהו.

שימוש במידע

במידע האישי שתמסור ובפרטים שהחברה תאסוף כאמור במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר למשתמשים להשתמש ב
 • אתר ובתכנים השונים בו;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • במידת הצורך, ליצירת קשר איתך.
 • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
 • כדי לעמוד בדרישות כל דין, וכדי לסייע לרשויות המוסמכות או כל גורם אחר, כאשר החברה מאמינה בתום לב כי היא נדרשת לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתקנון השימוש באתר.

שיתוף והעברת מידע לצד שלישי

תום זגול לא תעביר ו/או תשתף לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע כזה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע כאמור לצד שלישי ו/או במקרה בו קיימת חובה חוקית למסור את המידע כאמור;
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי תקנון השימוש באתר או לחבל בכל דרך שהיא באתר ו/או בתכניו ו/או בשימוש הרגיל באתר;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע, לצורכי הצגת מודעות ממוקדות / פרסומות מותאמות אישית המתבססות על ניתוח של הרגלי הגלישה שלך ועוד, וזאת בין אם דרך האתר או דרך אתרי אינטרנט חיצוניים או בכל דרך אחרת. יכול ומידע כאמור יימסר לצדדים שלישים לצרכים הנ"ל ובפרט לצורך הצגת מודעות ממוקדות / פרסומות מותאמות אישית. כאמור מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו כולל פרטים אישים שנמסרו על ידך.
"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשמש אותך. קבצי ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת ,Cookiesאם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. אולם, עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש או שלא תוכל להשתמש באופן מלא בחלק מדפי האתר ו/או בחלק מהתכנים באתר.
פרטים נוספים על קבצי Cookies ניתן למצוא באתר: www.allaboutcookies.org
בנוסף לכך, החברה עשויה לעשות שימוש באתר ב"פיקסלים" (Pixels), "אותות רשת" Web beacons) ומערכות / טכנולוגיות נוספות של צדדים שלישים אשר אוספות מידע ומנתרות את השימוש באתר / דפוסי הפעילות באתר. ראו לדוגמה פירוט ביחס לחלק מהטכנולוגיות האלו:

יומני שרתי רשת/כתובות פרוטוקול אינטרנט – כתובת פרוטוקול אינטרנט היא מספר המוקצה למחשב שלך כל אימת שאתה מתחבר לרשת האינטרנט. כל מערך זיהוי המחשבים ברשת האינטרנט מנוהל על בסיס כתובות פרוטוקול אינטרנט, המאפשרות למחשבים ושרתים לזהות אלה את אלה ולתקשר ביניהם. החברה אוספת כתובות פרוטוקול אינטרנט כדי לנהל את מערכת עיבוד הנתונים שלה וכדי להעביר מידע נצבר לארגונים קשורים, שותפים עסקיים ו/או לספקים על מנת לבצע ניתוח אתרים כמו גם סקירות אודות ביצועיהם של אתרי אינטרנט שונים.
אותות רשת, עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות אינן מעניקות באופן אוטומטי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי. טכנולוגיות מעקב אוטומטיות יוכלו לשמש אותנו, למשל, לאיסוף מידע נוסף בדבר השימוש אותו אתה עושה באתרי אינטרנט מסוימים ו/או בהודעות דואר אלקטרוניות אינטראקטיביות, במטרה לשפר את התועלת שאלה מביאים לך, רק אם אתה תמציא מרצונך החופשי ובהסכמתך מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי.

ניתוח ומעקב סטטיסטי אחר ביצועים – (Google Analytics) –  החברה תהיה רשאית לעשות שימוש באתר בפונקצית "ניתוח גוגל"- שירות ניתוח ומעקב סטטיסטי מקוון המוצע על ידי חברת גוגל האמריקאית ("גוגל"). גוגל עושה שימוש ב'עוגיות' המהוות קבצי טקסט המושתלים במחשב שלך כדי לסייע לנתח באיזה אופן המשתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט מסוים. המידע המיוצר על ידי 'עוגיה' זו בדבר הרגלי הגלישה שלך באתר מסוים (לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך) ישודר לגוגל וישמר על ידה על גבי שרתים. גוגל תעשה שימוש במידע זה כדי להעריך, כאמור, את מאפייני השימוש שלך באתר האינטרנט, לבצע דוחות אודות פעילות ברשת האינטרנט עבור מפעילי אתרים וכדי לספק מגוון שירותים הנוגעים לפעילות ברשת ולמאפייני השימוש בה. בנוסף לאמור לעיל, גוגל תהיה רשאית להעביר מידע זה הנאסף על ידה לצדדים שלישיים אם תידרש לעשות כן על פי חוק, או כאשר צד שלישי כלשהו יעבד את המידע מטעמה של גוגל. גוגל לא תקשר בין כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך לבין כל מידע אחר שיוחזק על ידה. אתה תוכל לסרב לאפשר לעוגיות אלה למלא את תפקידיהן על ידי הגדרה מתאימה של הדפדפן שלך, ועם זאת, כפי שצוין לעיל, יתכן כי אם תבחר לעשות כן תיפגע יכולתך לעשות שימוש מלא באתר אינטרנט זה. על ידי שימושך באתר האינטרנט אתה נותן את הסכמתך לתהליך עיבוד המידע אודותיך בגוגל באופן ולמטרות שצוינו לעיל.

מידע שאתה משתף באתרי צד ג' או באמצעות שירותי מדיה חברתית
אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית שבהם תוכל לפרסם תגובות, סיפורים, ביקורות או מידע אחר שאינו בשליטת החברה. השימוש שלך באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה עשוי לגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על ידי אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה. תום זגול אינה אחראית לאבטחתם או לפרטיותם של כל מידע שנאסף על ידי אתרים אחרים או שירותים אחרים. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים נשלט על ידי נוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות והגדרות הפרטיות באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין את המידע העשוי לאסוף, לשמש ולהיות משותף על ידי אותם אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית.

אבטחת מידע

תום זגול רואה באבטחת המידע ובהגנה מפני תקיפות סייבר נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיעה בו משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים כאחד, תוך שימוש בשיטות הגנה מהמתקדמות בעולם. כל זאת על מנת לשמור על פרטיות וסודיות המידע של לקוחותינו.
כחלק ממחויבות זו, אנו אחראים על ביצוע מבדקי חסינות וסקרי אבטחת מידע על המערכות בשימושינו בכל עת וזאת במטרה להגן על מערך הדיגיטל בחברתינו ועל מנת למזער את סיכוני אבטחת המידע למינימום האפשרי.
תום זגול מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בין היתר מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, תום זגול לא מתחייבת שהאתר ו/או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בשימושך באתר הנך מבין ומסכים להגבלות אלה.
בכלל כך, הנך מבין ומסכים כי, באחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית והימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק) קיים סיכון לכך כי המידע והנתונים יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

אחסון ושמירת הנתונים

הנתונים האישיים שלך מאוחסנים בשרתי החברה. החברה שומרת את הנתונים למשך מערכת היחסים עם החברה ובאופן אחר כנדרש על פי החוק.

שינויים במדיניות הפרטיות

תום זגול תהיה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהי המדיניות העדכנית.

הזכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו/שלה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו/שלה ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שונות

למניעת ספק יובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.
בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות זו יש לפנות דוא"ל [email protected]

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )
דילוג לתוכן