X

שערוכים למטרות שווי הוגן בהתאם לתקן IFRS

Zagul מבצעת סקרי הערכות שווי הוגן לרכוש, ציוד ומבנים בהתאם לתקינת IFRS.
הערכות מסוג זה נעשות לפני מיזוגים, רכישות או פירוקים, והן הכרחיות בחברות ציבוריות או בכאלו העתידות להפוך לציבוריות.

 

צוות סוקרי Zagul בוחן את הפרמטרים השונים על מנת להגיע להערכה מדויקת עליה יושתת החוזה. ההערכה נעשית עבור החברות ומשמשות כלי בידי עו"ד ורואי החשבון, הזקוקים להערכת שווי אמיתית להשלמת המהלך.
בין כל מרכיבי ההערכה, משרטט צוות הסוקרים מצג הכולל את הערך הכלכלי הפיסי של הרכוש / ציוד / מבנים וכד'.

 

צוות החברה ילווה אתכם במהלך המורכב אותו אתם מתעתדים לבצע, תוך ראיית התמונה השלמה ומבט להשלכות עתידיות בכל שלב ושלב בתהליך.

"Excellence is the unlimited ability to improve the quality of what you have to offer"
( Rick Pitino )

שערוכים למטרות שווי הוגן בהתאם לתקן IFRS

Zagul מבצעת סקרי הערכות שווי הוגן לרכוש, ציוד ומבנים בהתאם לתקינת IFRS.
הערכות מסוג זה נעשות לפני מיזוגים, רכישות או פירוקים, והן הכרחיות בחברות ציבוריות או בכאלו העתידות להפוך לציבוריות.

 

צוות סוקרי Zagul בוחן את הפרמטרים השונים על מנת להגיע להערכה מדויקת עליה יושתת החוזה. ההערכה נעשית עבור החברות ומשמשות כלי בידי עו"ד ורואי החשבון, הזקוקים להערכת שווי אמיתית להשלמת המהלך.
בין כל מרכיבי ההערכה, משרטט צוות הסוקרים מצג הכולל את הערך הכלכלי הפיסי של הרכוש / ציוד / מבנים וכד'.

 

צוות החברה ילווה אתכם במהלך המורכב אותו אתם מתעתדים לבצע, תוך ראיית התמונה השלמה ומבט להשלכות עתידיות בכל שלב ושלב בתהליך.

"Excellence is the unlimited ability to improve the quality of what you have to offer"
( Rick Pitino )
דילוג לתוכן